Albert Hofbauer

Prokurist, Leitung Betriebe/Logistik/QM/­Transportlogistik

Norbert Hirschbüchler

Manager Technik und Infrastruktur

Bernhard Vincenz

Manager Betrieb Wien

Patrick Feichtmair

Manager Betrieb Linz

Manfred Glawitsch

Manager Betrieb Graz

Thomas Bachmayr

Manager Betrieb Grödig
Manager Betrieb Innsbruck